જે.પી.નડ્ડા 

શિક્ષણ : LLB કુલ સંપત્તિ : 8.03 કરોડ વાર્ષિક આવક : રૂ.24.92 લાખ પત્નીની વાર્ષિક આવક : રૂ.5.26 લાખ

જશવંતસિંહપરમાર

શિક્ષણ : MS (જનરલ સર્જરી) કુલ સંપત્તિ : 10.35 કરોડ વાર્ષિક આવક : રૂ.1.38 કરોડ પત્નીની વાર્ષિક આવક : રૂ.26.60 લાખ

ગોવિંદ ધોળકિયા 

શિક્ષણ : ધો.6 પાસ કુલ સંપત્તિ : 228 કરોડ વાર્ષિક આવક : રૂ.35.24 કરોડ પત્નીની વાર્ષિક આવક : રૂ.3.47 કરોડ

મયંક નાયક

શિક્ષણ : ડિપ્લોમા ઈન મિકેનિકલ એન્જીનીયરીંગ કુલ સંપત્તિ : 8.67 કરોડ વાર્ષિક આવક : રૂ.17.77 લાખ પત્નીની વાર્ષિક આવક : રૂ.9.52 લાખ