રાજ્ય આરોગ્ય વિભાગમાં વર્ગ 1 થી વર્ગ 4 ની હંગામી પોસ્ટને કાયમી કરવા માટે વિગતો માંગવામાં આવી

October 27, 2023

રાજ્ય સરકારે સરકારમાં કાયમી જગ્યાઓ પર વિચારણા શરૂ કરી છે. ત્યારે રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગે વર્ગ 1 થી વર્ગ 4 માં હંગામી જગ્યાઓને તાત્કાલિક અસરથી કાયમી પોસ્ટમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે વિગતો મંગાવી છે.

જેમાં હાલમાં હંગામી જગ્યામાં આઉટસોર્સિંગ દ્વારા કે અન્ય કોઈ રીતે કામ કરતા હોય તો તેની નોંધ લખવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. આરોગ્ય વિભાગના પત્રમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે હંગામી પોસ્ટને કાયમી પોસ્ટમાં બદલવાની યોજના સરકારની વિચારણા હેઠળ છે.

ગુજરાત સરકારે તાજેતરમાં શું નિર્ણય લીધો?

રાજ્ય સરકારે તાજેતરમાં કોન્ટ્રાક્ટ પરના કર્મચારીઓ માટે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. ફરજ પરના કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીના મૃત્યુના કિસ્સામાં મહત્તમ 14 લાખ. આ લાભ વર્ગ-3 અને વર્ગ-4ના કરાર આધારિત કર્મચારીઓને આપવામાં આવશે. તબીબી સેવા ગાંધીનગરના અધિકારીના નામથી આ ઓર્ડર ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યો છે.

મહારાષ્ટ્ર સરકારે કરાર આધારિત ભરતી પ્રક્રિયા રદ કરી છે

મહારાષ્ટ્ર સરકારે વિવિધ વિભાગોમાં કરાર આધારિત ભરતી પ્રક્રિયાને રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ગુજરાતમાં પણ ઘણા સમયથી કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત ભરતી પ્રક્રિયા બંધ કરવાનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. પછી મહારાષ્ટ્ર સરકારે કરાર આધારિત ભરતી પ્રક્રિયાને રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો, પરંતુ શું ગુજરાતમાં સરકાર કરાર આધારિત ભરતી પ્રક્રિયા પર બ્રેક લગાવશે?

Read More